ការដាក់ពាក្យ


ម៉ាស៊ីន និងបន្ទះត្រូវការ ដើម្បីផ្គុំក្រពេញខ្សែកាប យើងនឹងបង្ហោះកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសម្រាប់ជាឯកសារយោងរបស់អ្នក។